با راه اندازی سامانه  صدور حواله  الکترونیک برای دستگاه های اجرایی، این سامانه جایگزین صدور چک شد و از این پس انتقال وجه دستگاه های اجرایی ...

ادامه خبر