همزمان با اوج گرفتن التهابات ارزی در نیمه اول امسال، انتقادات زیادی به سیاست های دولت از سوی صاحب نظران اقتصادی مطرح شد که می توان ...

ادامه خبر