حیدر عبادی نخست وزیر عراق سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به تهران را لغو کرد.

ادامه خبر