پنجشنبه 11 ظهر بود که بازار خودرو دوباره با هیجان قیمت روبه رو شد. به گونه ای که قیمت ها بی وقفه بالا رفت و سیل عظیمی از خریدار در بازار ...

ادامه خبر