کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران 5 کشور ساحلی این دریا، امضا شد.

ادامه خبر