مهارت خلبان ATR تهران - یاسوج عامل بروز سانحه؛ خلبان به تذکرها بها نداد

ادامه خبر