در سال 96 بدهی بانک های تجاری دولتی 62.5 درصد و بانک های تخصصی دولتی 4.5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری ...

ادامه خبر