امروز پنجمین برنامه روزانه قطع برق تهران منتشر و محل قطعی های برق به  صورت جدول مشخص شده تا شهروندان تهرانی با سهولت بتوانند از ...

ادامه خبر