روزنامه کیهان از موضع دختران میرحسین موسوی درباره اعدام محمد ثلالث انتقاد کرد.

ادامه خبر