دکتر حسن روحانی افزایش قیمت  در هفته های اخیر را "جنگ روانی" خوانده و از رسانه ها خواسته است که در این زمینه به دولت کمک کنند.

ادامه خبر