معاون فرودگاهی شرکت فرودگاه ها معتقد است: مشخص نبودن دقیق آینده سرمایه  گذاری  در فرودگاه ها و میزان سودآوری آنها اصلی ترین دلیل ...

ادامه خبر