خروج آمریکا از برجام و تهدید برای برگرداندن تحریم ها در حالی روابط بین المللل بانک ها را می تواند بار دیگر تحت الشعاع قرار دهد و عاملی برای ...

ادامه خبر