در هفته ای که گذشت خودروهای مینی پس از 40 سال پا به خیابان های ایران گذاشتند.

ادامه خبر