عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امکان افزایش قیمت حامل های انرژی در قانون برنامه ششم وجود دارد.

ادامه خبر