میزان بارش های ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز چهارم اردیبهشت به 128 میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ...

ادامه خبر