نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1397نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1396 معادل 9.2 درصد است.

ادامه خبر