رییس سازمان چای از آغاز برداشت برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و گفت: سرمازدگی اخیر 30 درصد برداشت بهاره را کاهش می دهد که ...

ادامه خبر