بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت ایران از مرز 81 میلیون نفر گذشت.

ادامه خبر