تاکنون 888 سازمان در راستای پروژه  ملی انتقال حساب های دولتی از یک هزار و 61 سازمان مشمول طرح که فهرست آنها توسط خزانه داری کل کشور ...

ادامه خبر