نرخ دلار مجدداً خود را به كانال 4900 تومان و محدوده 5 هزار تومان نزديك كرده است و ناتواني دولت و بانك مركزي در كنترل اين نرخ ارز در ...

ادامه خبر