طی روزهای اخیر با اعمال محدودیت های جدید در بازار ارز صف های طولانی که پیش از این در نقطه به نقطه خیابان فردوسی شکل گرفته بود، برچیده شده است.

ادامه خبر