جریان ریختن گازوییل در جاده چالوس سابقه ای طولانی تر از این حرف ها دارد. سال های قبل، در دهه 80 بارها جاده شاهد تصادفاتی بود که دلیل ...

ادامه خبر