مرکز آمار ایران از افزایش 9.9 درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و  ...

ادامه خبر