فاینانس 5 میلیارد یورویی بانک های ایرانی و مؤسسه «اینویتالیا گلوبال اینوستمنت» با هدف تأمین مالی پروژه های ایران امضا شد ...

ادامه خبر