تغییرات متفاوت قیمت مسکن در 22 منطقه پایتخت، رفتار معنادار خریداران را سبب شد. بررسی منطقه ای حجم معاملات آپارتمان و میزان افزایش ...

ادامه خبر