رئیس کانون کاریابی های کشور، با اشاره به فرآیند جدید دریافت بیمه بیکاری پس از تفویض این اختیار در 4 استان به کاریابی ها، گفت: عملیات ...

ادامه خبر