آذر ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

ادامه خبر