بر اساس شاخص های عمده بازار کار به تفکیک هر استان در تابستان 96 حاکی از آن است که در بین 31 استان کشور نرخ بیکاری ...

ادامه خبر