دقیقه 90 و یک قدم تا پیروزی اما ناگهان پرسپولیس گلی دریافت می کند و همه آرزوهای نقش بر آب می شود. علی کریمی دوباره عصبانی می شود، او چند دقیقه قبل نتوانست فرصتی استثنایی را تبدیل به گل کند و اینگونه به علیرضا حقیقی اعتراض می کند