«اگر دو یا سه میلیون هم گیرم می آمد برای من بس بود. آن قدر نداری به من فشار آورده بود که حاضر بودم برای به  دست آوردن ۸۰۰ هزار تومان دست به هر کاری بزنم.»

ادامه خبر