رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت و بانک مرکزی باید در تک نرخی شدن ارز مصمم باشند و مجلس نیز، در این راستا از ...

ادامه خبر