روزنامه زود دویچه نوشت، آمریکا از پایگاه هوایی رامشتاین در ایالت راین لند فالتس آلمان برای ارسال سلاح به سوریه و تحویل آن به شورشیان سوری استفاده کرده است.

ادامه خبر