انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با انتشار بیانیه ای نسبت به بخشنامه اخیر وزارت صنعت در خصوص عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت ...

ادامه خبر