در کاتالوگ بعضی از خودروها و گاهی روی بدنه آن ها عبارتی مانند VVT (یا در کاتالوگ با عنوان سیستم زمان بندی متغیر سوپاپ ها) دیده می شود. این سیستم ...

ادامه خبر