چین هماهنگ با گسترش اقتصادی در صدد تسخیر راه های دریایی و ایجاد بنادر در سراسر جهان است. سرمایه گذاری چین در بنادر کشورهای خارجی از مرز ...

ادامه خبر