یک فعال صنفی صنایع هوافضا گفت: اگر در سال های گذشته به جای مطرح کردن بحث ساخت هواپیمای 150 نفره، از ساخت هواپیماهای ...

ادامه خبر