وقتی به گزارش های رسمی مرکز آمار ایران درخصوص نیروی کار مراجعه می کنیم با آمارهای جالبی مواجه می شویم. درحالی که نرخ بیکاری کل کشور ...

ادامه خبر