شرکت اپل امسال هم به عنوان شرکتی دوستدار و نگهدار محیط زیست از میان شرکت های تکنیکی بزرگ جهان انتخاب شد. بر اساس پژوهش ...

ادامه خبر