مسابقات قهرمانی موتور تریال روز گذشته برگزار شد و داریوش قربانی ،امین الله یاری و کوروش قربانی به ترتیب اول تا سوم شدند.




















شنبه 16 مهر 1390