هر چند وقت یک بار به دلیل تغییر حجم عرضه و تقاضا میوه دچار تغییر قیمت می شود.

ادامه خبر