به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان در بخشنامه ای ارزش خودروهای سواری GEELY با حجم موتور 1808 سی سی سال 2013 را اعلام کرد.

در بخشنامه گمرک خطاب به ناظران و ماموران گمرک آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 501 مورخ 18/4/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواری GEELY سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت جیلران موتور به شرح جدول زیر ارسال می شود.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.