مهلت درخواست ثبت و صدور شناسه ملی اینترنتی

در بیانیه حقوق و مسئولیت های مرکز توسعه فناوری اطلاعات ثبت و صدور شناسه ملی اینترنتی مواد زیر قید شده:

مهلت ثبت نام: به منظور خدمات گسترده و پوشش دادن به ابعاد وسیع فعالیت کاربران این مهم که تمام اطلاعات متقاضیان یکجا به مرکز صدور کارت ها و دریافت خدمات ارائه گردند یک اصل می باشد و ما را در هرچه سریعتر به هدف رساندن این پروژه یاری می رساند لذا مهلت ثبت نام در نظر گرفته شده برای متقاضیان تا تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ می باشد. این تاریخ غیر قابل تمدید بوده و به دلیل اینکه برای متقاضیان بعد از این تاریخ می بایست کارت ها به صورت تکی صادر شوند مشمول چند برابر هزینه خواهد بود که متعاقباً از طریق سایت اعلام می گردد.

لذا کاربران اینترنتی جهت ثبت نام میتوانند از طریق سایت رسمی آن به آدرس http://shmi.ir اقدام نمایند.