ایران جیب - شرايط پيش فروش تيرماه با موعد تحویل آبان ماه از روز يكشنبه مورخ 2 تيرماه برقرار مي باشد.