رکورد مسابقات تگزاس با یک اشتباه محاسباتی، شکسته نشد.

یک راننده بدلکار به نام سپنکی سپنگلر در تلاش خود برای پرش از روی هرم خودروها، با آن برخورد کرد و نافرجام ماند. این هرم که از هشت خودرو تشکیل شده بود، رکورد تازه ای در مسابقات حرکات نمایشی تگزاس محسوب می شد که به دلیل محاسبات غلط توسط راننده، به موفقیت ختم نشد.