عکسی از دروگبا بهمراه اندی و شینی


http://up.downallfa.com/images/jnpntwyhsztcmr6syc.jpg