تراز تجاری ایران و ترکیه به زیان ایران تغییر کرده است

نمایش نسخه قابل چاپ